Anyakönyvezés

 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit a hazai anyakönyvezési eljárás útján kell, hogy Magyarországon bejegyeztesse.

Anyakönyvi események:

 • születés,
 • házasságkötés,
 • haláleset,
 • házasság külföldön történt felbontása

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, de tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására. A hazai anyakönyvezési eljárásban külképviseletünk a kérelem átvételében és annak az illetékes magyarországi hatóság felé történő megküldésében működik közre.

Az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A kérelem elbírálásának határidejére vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat, vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, és a kérelmező részére nem adható vissza.

 

SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE:

Házasságban született gyermek esetén

Magyar állampolgár külföldön történt születését köteles, illetve a szülei kötelesek a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni. A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalást követően. Kiskorú születésének hazai anyakönyvezésekor egyes jognyilatkozatokat – pl. a gyermek nevének és lakóhelyének meghatározása – csak mindkét szülő közösen teheti meg, ezért mindkét szülőnek jelen kell lennie!

Georgiában az újszülöttek születési anyakönyvi kivonatát (დაბადების მოწმობა) az okmányirodában  (Public Service Hall  - იუსტიციის სახლი) ingyenesen lehet kikérni.

A születés hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás. 

Milyen mellékleteket kell csatolni?

 • A kérelemhez mellékelni kell az eredeti születési anyakönyvi kivonatot és annak angol nyelvű fordítását.
 • Be kell mutatni mindkét szülő érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányát (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya). Amennyiben a magyar állampolgár szülőnek nincs magyar személyazonosító igazolványa, vagy útlevele, úgy egyéb, a magyar állampolgárságot igazoló okiratot is be kell mutatnia (pl. honosítási okirat).
 • A szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatát. Ha a házasságot külföldön kötötték és az még nincs hazai anyakönyvezve, egyúttal ezt is kezdeményezni kell. 
 • Amennyiben a gyermek nem házasságból született, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot is lehet tenni. 
 • Ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy az egyik szülő külföldi és nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként is a nyilvántartásba kerülhet, ebben az esetben a Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges. Ha mindkét magyar állampolgár szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül a nyilvántartásba, és ez esetben a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges. A szállásadót ebben az esetben kötelezően ki kell tölteni és a szállásadónak alá kell írnia.
 • Ha külföldi lakcímet adnak meg, az anyakönyvi kivonattal együtt adjuk át a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát). Ha magyarországi lakcímet adnak meg, a hatósági igazolványt erre a címre fogják megküldeni.
 • 6 év alatti gyermekek részére a születés hazai anyakönyvezési eljárással egyidejűleg, a magyar állampolgár szülő írásbeli nyilatkozatával indítható az útlevéleljárás, melyhez 1 db 3,5x4,5 cm méretű fehér hátterű igazolványfénykép is szükséges a gyermekről.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a gyermek szülei nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie.

Mindkét szülő személyes megjelenése szükséges.

 • A nyilatkozat teljes hatályához szükséges a hozzájárulása:
 • az anyának vagy
 • ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, a gyermeknek 

Milyen mellékleteket kell csatolni?

 • A szülők érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányát (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
 • Amennyiben az anya elvált vagy özvegy családi állapotú, ennek igazolása (záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, jogerős bírósági ítélettel, halotti anyakönyvi kivonattal).
 • Amennyiben az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik a szülők, terhesgondozási-kiskönyv, valamit szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a szülés valószínű időpontját is.

A születés anyakönyvezéséhez szükséges adatlap innen tölthető le.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat innen tölthető le.

 

HÁZASSÁGKÖTÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ha magyar állampolgár külföldön házasságot köt, akkor a házasságot Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani. A házasságkötés hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás. 

Georgiában a házasságkötés alkalmával grúz nyelvű házassági anyakönyvi kivonatot (ქორწინების მოწმობა) kap a pár. A házasságkötést követő napokban lehet igényelni ennek angol nyelvű fordítását az okmányirodában (Public Service Hall  - იუსტიციის სახლი).

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:

 • külföldi házassági anyakönyvi kivonat és angol fordítása
 • a házastársak magyar, vagy ennek hiányában külföldi születési anyakönyvi kivonata;
 • A házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányát (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
 • Amennyiben a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet. 
 • Amennyiben a kérelmező külföldön élő magyar állampolgár, és a házasságkötés a név változásával is jár, az alábbi adatlap kitöltésével együtt a magyar lakcímkártyát is be kell nyújtani csere céljából.

Ha a magyar állampolgárságú házasfél előző házasságának felbontása, vagy házastársának halálesete még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor ezt is kezdeményezni kell.

A házasság anyakönyvezéséhez szükséges kérelemnyomtatvány mellett a magyar állampolgársággal rendelkező házasfélnek a személyiadat és lakcímnyilvántartásban kezelt adatai módosításához szükséges nyomtatványt (SZL módosító adatlap) is ki kell töltenie.

A házasságkötés anyakönyvezéséhez szükséges adatlap innen tölthető le.

 

A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁNAK HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ha magyar állampolgár házasságát külföldi bíróság bontotta fel, akkor a válás tényét a magyar anyakönyvbe is be kell jegyeztetni. A házasság felbontását akkor lehet anyakönyvezni, ha azt megelőzően a házasságot már anyakönyvezték! Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje meghosszabbodik, és a csatolandó iratok köre is kiegészül (lásd a házasság hazai anyakönyvezése pontot).

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:

 • külföldi bíróság által hozott jogerős bontóítélet;
 • a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • amennyiben az elvált magyar állampolgár fél neve megváltozik (pl. visszaveszi leánykori nevét), akkor a „házassági névviselési forma módosítása” adatlap benyújtása is szükséges a megfelelő mellékletekkel;
 • az eljárás illetékének befizetését igazoló bizonylat

A házasság felbontásának hazai anyakövezése adatlap  innen tölthető le.  

 

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT (BÉT) HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

2009. július 1. napját követően külföldön létesített BÉT esetén lehetséges a hazai anyakönyvezés.

A házasságkötés anyakönyvezésénél felsorolt dokumentumok csatolása szükséges azzal, hogy a bejegyzett élettársak egymás nevét nem vehetik fel. Amennyiben a bejegyzett élettárs nevét kívánja viselni, ez a születési családi név megváltoztatásával lehetséges (névváltoztatási eljárás keretében). 

 

HALÁLESET  HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét a hozzátartozó Magyarországon is köteles anyakönyveztetni. A haláleset hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • külföldi halotti anyakönyvi kivonat;
 • Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • az elhunyt családi állapotát igazoló irat (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata);
 • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
 • A kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya (útlevél, személyi igazolvány)
 • Az elhunyt magyarországi hatóság által kiállított okmányait le kell adni (útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, születési és házassági anyakönyvi kivonat, stb.)

Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez innen tölthető le.  

 

 

HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA

A magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és a házasság megszűnése után is lehetősége van a házassági nevének módosítására a jogszabályban meghatározott házassági névviselési formák választásának valamelyikével, pl. visszaveheti a születési családi nevét.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • magyar születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • a kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya (útlevél, személyi igazolvány), a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • Az eljárás díjának megfizetését igazoló bizonylat

A szükséges nyomtatvány innen érhető el.